17live-logo

主播介紹

琳吱吱

17 主播專頁

17ID:琳吱吱

直播內容聊天
生日6月26日
個人介紹大家好我係琳吱吱~ 本身係一個好鍾意傾計同表達自己嘅女仔,亦都鍾意好多唔同嘅新嘗試同新挑戰!所以一年前毅然辭職,去讀咗一年配音課程完夢。每日都會開播同觀眾交流互動,享受人與人之間嘅溝通相處,希望帶到歡樂俾觀眾之餘,自己都enjoy!
參與企劃DJ 訓練班